Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, bestelbonnen, offertes en overeenkomsten aangegaan door Concrete Technology Belgium, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Lichttorenplein 14 (7.1) en met ondernemingsnummer 0863.240.711.

1.2 Bij ondertekening/akkoordverklaring door de koper (hierna “Klant” genoemd) van een bestelbon of offerte wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, daarenboven geldt de ondertekening/akkoordverklaring als aanvaarding door de Klant van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Concrete Technology Belgium aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

Artikel 2. Offertes

2.1 Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum. Een opdracht wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging door Concrete Technology Belgium.

2.2 Mondeling gecommuniceerde offertes, prijzen en/of aanbiedingen gedaan door Concrete Technology Belgium of haar aangestelden en/of vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze door Concrete Technology Belgium uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De medewerkers van Concrete Technology Belgium, ongeacht of zij agenten of vertegenwoordigers zijn, hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid en kunnen Concrete Technology Belgium aldus niet in rechte verbinden, noch voorschotten ontvangen voor zover er geen uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke bevestiging is van Concrete Technology Belgium.

2.4 Het voorwerp van de offerte is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald. Meerwerk en/of wijzigingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst mondeling of schriftelijk opgedragen, worden bijkomend gefactureerd. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging en bijkomende kostprijs van deze wijzigingen voor rekening van de Klant.

2.5 Door ondertekening/akkoordverklaring van de offerte verklaart de Klant zich akkoord met de aard, kwaliteit, hoeveelheid en prijs van de afgeleverde producten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de alsdan geldende prijzen. Concrete Technology Belgium behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen, mits de stijging het gevolg is van de stijging van de grondstoffen en lonen en de prijsstijging in verhouding geschiedt.

3.2 Behoudens andersluidend beding, zijn de prijzen gebaseerd op een levering “EX WORKS” en exclusief BTW. “EX WORKS” houdt in dat Concrete Technology Belgium af magazijn levert. Elke verhoging van het BTW tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de facturatie is ten laste van de Klant.

Artikel 4. Annuleren

4.1 Indien de Klant de overeenkomst annuleert, om welke reden dan ook, of wanneer Concrete Technology Belgium de overeenkomst annuleert o.w.v. een (contractuele) wanprestatie van de Klant, dan is de Klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds door Concrete Technology Belgium geleverde prestaties, te vermeerderen met 25 % van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van Concrete Technology Belgium om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en vergoed te zien.

4.2 Indien de levering aan de overeengekomen termijn en voorwaarden onmogelijk blijkt, behoudt Concrete Technology Belgium zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een vergoeding van welke aard ook.

Artikel 5. Facturatie en betaling

5.1 De facturen van Concrete Technology Belgium zijn contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te Weelde, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de factuur van Concrete Technology Belgium op haar vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest eisbaar van 10 % per jaar.

Bovendien wordt het saldo van de onbetaalde factuur op haar vervaldag forfaitair verhoogd met 10 %, met een minimum van 125,00 EUR, zulks onverminderd de intresten hierboven vermeld.

5.2 Elke niet – betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de Klant. Daarenboven heeft Concrete Technology Belgium het recht om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten voor die Klant op te schorten zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

5.3 De Klant wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen opzichtens Concrete Technology Belgium op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De Klant kan diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De Klant kan zich niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken om diens betalingsverbintenis op te schorten.

5.4 Betwistingen over gebrekkig of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. Concrete Technology Belgium is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.

Artikel 6. Leveringstermijnen en levering

6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de leveringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend, noch kan de overschrijding ervan aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door Concrete Technology Belgium geleverde goederen blijven haar eigendom tot volledige betaling van de prijs en bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en intresten, zelfs indien de goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. De Klant blijft verantwoordelijk voor de goederen en blijft aansprakelijk voor eventuele beschadiging en/of verlies.

7.2 Concrete Technology Belgium houdt zich het recht voor om bij niet betaling van haar factuur op de vervaldag de afgeleverde producten terug te nemen, zonder voorafgaandelijke verwittiging van de Klant. De kosten voor de ophaling van de producten blijven ten laste van de Klant.

Artikel 8. Risico en aansprakelijkheid

8.1 Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering “EX WORKS”. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden en vervoeren vanaf de maatschappelijke zetel van Concrete Technology Belgium tot de gewenste bestemming, zelfs al zou dit gebeuren door Concrete Technology Belgium. De Klant aanvaardt de kwaliteit van het door Concrete Technology Belgium geleverde product op het ogenblik van de levering.

8.2 Concrete Technology Belgium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen.

8.3 Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid in hoofde van Concrete Technology Belgium aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van o.m.: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant, opslag van haar producten in verouderde, niet – aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig gereinigde opslagtanks, lossing van product in reservoirs met een onvoldoende ontluchting, onvoldoende, laattijdig of niet professioneel onderhoud van motoren, machines en installaties, ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de Klant omtrent de bestemming van de aangekochte producten.

8.4 Iedere aansprakelijk en/of gehoudenheid van Concrete Technology Belgium is steeds beperkt tot waarde van de geleverde goederen/het bedrag van de betreffende factuur, exclusief BTW zonder rekening te houden met oorzaak en de omvang van de schade.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

9.1 De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.